MEDALLISTAS POR PROBA
Proba Data Medalla Nome Club
60m MASC Sub 14 04/04/2021 Oro (t) Gael Couñago Romasanta ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Plata (t) Yago Ortega Seoane ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Bronce (t) Hugo Casañas Pedrares At Rias Baixas
50m MASC Sub 8 e Sub 10 04/04/2021 Oro (t) Iago Guerra Agrasar At Rias Baixas
    Plata (t) Daniel Estevez Veiga ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Bronce (t) Unai Miguel Andrés At Rias Baixas
60m MASC Sub 18 en diante 04/04/2021 Oro (t) Alexandre Alfaya Cainzos ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Plata Amer Chariji Zarioh At Rias Baixas
    Bronce Sergio Sánchez López At Rias Baixas
60m MASC Sub 12 04/04/2021 Oro (t) Brais Couñago Cabaleiro ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Plata (t) Pablo Lourido Montero At Rias Baixas
    Bronce (t) Jaume Llobet Hernández ASOCIACION DEPORTIVA CAR
60m MASC Sub 16 04/04/2021 Oro (t) Hugo Couñago Cabaleiro ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Plata (t) Martín Buela Portela At Rias Baixas
    Bronce (t) Pablo Mera Magariños At Rias Baixas
300m MASC Sub 16 04/04/2021 Oro (t) Hugo Couñago Cabaleiro ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Plata (t) Pablo Mera Magariños At Rias Baixas
    Bronce (t) Manuel Corredoira Castiñeira At Rias Baixas
1.000m MASC Sub 16 04/04/2021 Oro (t) Daniel Malvar Boullosa At Rias Baixas
    Plata (t) Daniel Porto Souto At Rias Baixas
1.000m MASC Sub 14 04/04/2021 Oro (t) David Lago Alonso ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Plata (t) Yago Ortega Seoane ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Bronce (t) Xoan Corugueira Ligero ASOCIACION DEPORTIVA CAR
1.000m MASC Sub 12 04/04/2021 Oro (t) Jaume Llobet Hernández ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Plata (t) Brais Couñago Cabaleiro ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Bronce (t) Pablo García Otero At Rias Baixas
3.000m MASC Abs 04/04/2021 Oro (t) Gonzalo Gonzalez Piñeiro At Rias Baixas
    Plata (t) Vicent Hernandez Ramirez ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Bronce (t) Andres Corugeira Ligero ASOCIACION DEPORTIVA CAR
Altura MASC 04/04/2021 Oro (t) Martín Buela Portela At Rias Baixas
    Plata (t) Gael Couñago Romasanta ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Bronce (t) Miguel De Medrano Barreiro At Rias Baixas
Lonxitude MASC 04/04/2021 Oro Sergio Sánchez López At Rias Baixas
    Plata (t) Mateo Vilas Casal ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Bronce (t) Alexandre Alfaya Cainzos ASOCIACION DEPORTIVA CAR
60m FEM Sub 14 04/04/2021 Oro (t) Naia Chamadoira Franco At Rias Baixas
    Plata (t) Daniela Alonso Dos Santos ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Bronce (t) Maria Ulla Couñago ASOCIACION DEPORTIVA CAR
60m FEM Sub 18 en diante 04/04/2021 Oro (t) Nerea Lago Pires ASOCIACION DEPORTIVA CAR
60m FEM Sub 16 04/04/2021 Oro (t) Sara Vilas Casal ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Plata (t) Uxia Fernandez Vidal ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Bronce (t) Carolina Mera Magariños At Rias Baixas
60m FEM Sub 12 04/04/2021 Oro (t) Sonia Cores Bello At Rias Baixas
    Plata (t) Irene Peleteiro Remuiñán At Rias Baixas
    Bronce (t) Aitana Crespo Perez ASOCIACION DEPORTIVA CAR
50m FEM Sub 8 e Sub 10 04/04/2021 Oro (t) Olivia Casañas Pedrares At Rias Baixas
    Plata (t) Carmela Santos Fernandez ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Bronce (t) Irea Alvarez Fernandez ASOCIACION DEPORTIVA CAR
300m FEM Sub 16 04/04/2021 Oro (t) Sara Castellano González At Rias Baixas
    Plata (t) Carmen Carrera Veiga ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Bronce (t) Aixa Corbacho Vidal At Rias Baixas
1.000m FEM Sub 14 04/04/2021 Oro (t) Marta Pereira-borrajo Vayo At Rias Baixas
    Plata Belén Sánchez López At Rias Baixas
    Bronce Marta Sánchez López At Rias Baixas
1.000m FEM Sub 16 04/04/2021 Oro (t) Carmen Carrera Veiga ASOCIACION DEPORTIVA CAR
3.000m FEM Abs 04/04/2021 Oro (t) Laura Porto Patiño At Rias Baixas
Lonxitude FEM 04/04/2021 Oro (t) Sara Vilas Casal ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Plata Belén Sánchez López At Rias Baixas
    Bronce (t) Naia Chamadoira Franco At Rias Baixas
Peso (2kg) FEM Sub 12 04/04/2021 Oro (t) Sara Miguez Dominguez ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Plata (t) Uxía Alonso Amoedo At Rias Baixas
    Bronce (t) Aitana Crespo Perez ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Bronce (t) Sonia Cores Bello At Rias Baixas
Peso (3kg) FEM Sub 14 04/04/2021 Oro (t) Daniela Alonso Dos Santos ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Plata (t) Maria Ulla Couñago ASOCIACION DEPORTIVA CAR
    Bronce (t) Elía Crespo Perez ASOCIACION DEPORTIVA CAR